Pagina menu

Het Kyotoprotocol en uw beurs

Sinds het inwerking treden van het z.g. Kyoto-protocol op 16 februari 2005, kostte dit protocol al ongeveer


waarmee tot vandaag een potentiële vermindering van de temperatuurstijging tot het jaar 2050 van

oC bereikt is.

Let op: die temperatuur verandert in miljardsten graden. Dat is op wereldschaal eigenlijk niet meer te meten.

Bron: CFACT on Vimeo.

Klimaathysterie brengt geld op

We maken een tijd mee van nog nooit eerder voorgekomen angst- en paniekzaaierij:

- 'Tot aan het jaar 2000 zijn de olie en vele grondstoffen op' (Club van Rome 1970);
- 'De eerste bossen zullen de eerstkomende vijf jaar al sterven' (bosbouwkundige professor Ulrich, tijdschrift SPIEGEL, nr. 47, 1981);
- 'Door BSE-rundvlees wordt de mensheid dommer' (media 2001 e.v.);
- 'Het gat in de ozonlaag zorgt voor miljoenen doden door huidkanker' (1970 e.v.);
- 'SARS, wereldwijde longepidemie is ophanden' (gezondheidinstanties en media in 2000 e.v.);
- 'Acrylamide leidt tot erfelijke afwijkingen. Voorzichtig bij het bakken, braden, roosteren, grillen en frituren' (Duitse federale dienst voor de bescherming van de consument en de media, sinds april 2002 e.v.);
- 'Nitrosamine in bier, vissoorten, kaas en babyspenen leiden tot kanker' (media 2004 e.v.);
- 'Vogelgriep, een nieuw virus bedreigt dieren en mensen' (FAO, gezondheidsinstanties en media in 2006 e.v.);
- 'Dreigt er een nieuwe ijstijd?' (klimaatonderzoekers en media 1970-1975).

Maar wat een geluk. Niets van deze horrorvisies is ook maar in de geringste mate uitgekomen. En het is niet al te moeilijk om dit heuglijke lot ook te voorspellen aan de huidige hysteriemakers. De door de mens gemaakte klimaatcatastrofe zal niet plaats vinden, want er bestaan, ondanks alle beweringen, tot aan de dag van vandaag geen natuurwetenschappelijke bewijzen of weersignalen voor. Het eigenlijke probleem is, de politiek heeft zich meester gemaakt van een pseudowetenschap genaamd klimaatcatastrofe met CO2 als object van aflaathandel. Dat brengt geld in de niet te verzadigen moloch van de staatskassen en de burgers betalen (nog) graag, want enkele instituten, de wereldklimaatraad en Europese politici 'redden de wereld voor ons en voor onze kinderen'. Dat levert niet alleen geld op voor de staat en enkele klimaatinstituten, maar ook reputatie, ijdelheid en bovendien kiezers voor die partijen die bij de catastrofe prognoses reddingsplannen voor de mensheid meeleveren.

Ook de media leven er goed van, want angst en paniek zaaien verkoopt altijd beter dan nuchtere feiten en waarheden. Wie roept dit een halt toe? Er bestaat hoop en zelfs een kentering, zowel in Duitsland als internationaal. In april 2008 werd in het Duitse Jena het Europäische Institut für Klima und Energie e.V. opgericht, dat zich kritisch bezighoudt met de indoctrinatie van een door mensen ontworpen klimaatcatastrofe: Op de homepage (eike-klima-energie.eu) van dit instituut vindt men, naast korte mededelingen over de actuele reële klimaatsituatie, vele bijdragen van wetenschappers uit verschillende vakgebieden, die een duidelijke bijdrage leveren aan de verzakelijking van het debat over de klimaatcatastrofe. Een andere kijk op de gebruikte cijfers van klimaatalarmisten vindt u op geocraft.com / WVFossils / greenhouse_data.html. Bovendien, in maart 2008 hebben in New York enkele honderden natuurwetenschappers, klimaatonderzoekers en meteorologen naar aanleiding van een meerdaags congres het Nongovernmental IPCC (NIPCC) opgericht. De mediarespons in het wereldwijde Engelstalige gebied was aanzienlijk, in Duitsland daarentegen werd dit congres zoveel mogelijk doodgezwegen. Een samenvatting in het Engels van de wetenschappelijke resultaten staat op Internet. Het bericht van het NIPCC laat overtuigend zien, dat de menselijke bijdrage aan de huidige opwarming door broeikasgassen onbeduidend is. De waargenomen temperatuurtrends weerleggen duidelijk de berekeningen van de broeikas computermodellen. Zo bestaat er sinds tien jaar helemaal geen verdere globale opwarming meer, maar een in totaal afnemende trend. Het temperatuursignaal heeft zich van de verder stijgende CO2-curve losgekoppeld.

 

Wat valt op? In deze grafiek daalt het voortschrijdende gemiddelde van de temperatuur op aarde (de zwarte lijn). Dat is voor het eerst sinds 1965. Daarmee geeft het CRU (Climatic Research Unit) onbedoeld toe dat de aarde momenteel in een afkoelende fase verkeert.

 

De computer klimaatmodellen zijn bovendien niet in staat om de daadwerkelijke gebeurtenissen in de atmosfeer te simuleren, want voor alle sinds 20 jaar voorspelde weercatastrofes bestaan tot nu toe geen signalen. Ondanks constant anders klinkende beweringen van de media en enkele instituten, laten weergegevens het volgende zien: wereldwijd bestaat er geen toename in aantal en/of intensiteit van orkanen, tornado's, stormen of andere soorten slecht weer; de sinds de laatste ijstijd durende stijging van de zeespiegel is gedurende de eeuwen afgenomen, intussen tot ongeveer 18 cm in de 20e eeuw bij afnemende tendens.

De belangrijkste oorzaken van de klimaatschommelingen in duizenden jaren en vooral in de 20e eeuw zijn te zoeken in de veranderingen van de zonneactiviteit. CO2 daarentegen is een niet giftig, niet reagerend gas en heeft in de atmosfeer overwegend positieve uitwerkingen op vegetatie, groei, oogsten, voeding en gezondheid. Om de onbetwistbare opwarming van de 20e eeuw tot 1998 neer te zetten als een gevaar voor de mensheid is absurd, want in de geschiedenis waren altijd de koude periodes met misoogsten, honger, ziektes het probleem. Daarom komt de NIPCC-studie tot het volgende resultaat: Het is beschamend voor de wetenschap dat in de globale discussie over zo'n belangrijke kwestie als de klimaatverandering openlijk naar voren gebrachte overdrijvingen in de plaats zijn gekomen van het verstand.

Controverse

99 procent van de wetenschap is het er over eens! roepen volgelingen van de global warming theorie. Wat ze er niet bij vertellen, is wáár die 99 procent het over eens is. Dat is dat het gas kooldioxide (CO2) in de atmosfeer de neiging heeft om warmte vast te houden. Uit tal van enquêtes onder wetenschapsmensen blijkt, dat ze het er niet over eens zijn hoe die deels van menselijke activiteiten afkomstige injectie van warmte in de atmosfeer zich verhoudt tot de natuurlijke variaties in het klimaat. Daar blijkt keer op keer grote onenigheid over te zijn.

Het is verbijsterend wanneer politici zeggen dat dé wetenschap het er over eens is dat de mens momenteel het klimaat verstoort. Wat ze dan bedoelen, is dat het IPCC (een tak van de Verenigde Naties die tot taak heeft de kennis over klimaatverandering te bundelen en schiften) naar buiten brengt dat de klimaatwetenschap het er voor 90 procent over eens is dat de klimaatverandering sinds ongeveer 1900 bovenal door de mens wordt veroorzaakt.

Bij die constatering zijn verschillende kanttekeningen te maken. In de eerste plaats wordt de categorie ‘klimaatwetenschappers’ klein gehouden. Internationaal gerenommeerde deskundigen als Salle Kroonenberg en Bas van Geel die hun hele werkzame leven al het klimaat van vroeger bestuderen, horen daar bijvoorbeeld niet bij. In de tweede plaats is het de vraag hoe rijp en betrouwbaar die zo eng gedefinieerde klimaatwetenschap is. Het is een jonge discipline, waar heel veel geld omgaat en die sterk gepolitiseerd is. In de derde plaats: het klimaat is een van de grote mysteries van onze tijd. Dat staat ook in de IPCC-rapporten zelf. Iedereen heeft het altijd over de hockeystickgrafiek (die suggereert dat het nog nooit in de afgelopen duizend jaar zo warm is geweest als nu) omdat daar wellicht mee is gesjoemeld, maar een heel andere grafiek uit de IPCC-rapporten is veel intrigerender. Het IPCC geeft in die grafiek aan welke invloeden op het klimaat belangrijk zijn en van welke ze iets begrijpen.

De conclusie die uit die grafiek valt te trekken, is dat de ‘klimaatwetenschap’ van bijna alle factoren die aan het klimaat bijdragen, weinig begrijpt. Ze begrijpen niks van de zon, ze begrijpen weinig van wolken, ze begrijpen niet veel van de rol die waterdamp speelt, enzovoorts. Het enige waar ze wel wat van begrijpen, is het versterkte broeikaseffect. Ja, logisch, want dat is een honderd jaar oude theorie (van de Zweedse Nobelprijswinnaar Svante Arrhenius). Wat doen ze dus? Ze maken gebruik van het enige instrument dat ze werkelijk begrijpen (het versterkte broeikaseffect ten gevolge van het verstoken van fossiele brandstoffen) om het klimaat te bestuderen. Maar dan kijk je door een rietje naar de Nachtwacht. Je ziet één detail goed maar de rest wazig. Daar zit een logische kronkel in. Temeer als ze bijvoorbeeld zeggen: we begrijpen vrijwel niks van de zon maar hij heeft volgens ons vrijwel geen invloed op de temperatuur. Dat is zoiets als zeggen: ik heb nog nooit een kwarkgans gezien maar ik weet vrij zeker dat hij grijswit is.

Een warme periode in Groenland

Het is onduidelijk hoe groot de invloed van de mens op het klimaat is. Natuurlijk, die invloed is er, maar of hij minimaal, redelijk dan wel groot is? Het zou kunnen dat tot dusver onbegrepen fluctuaties in het magnetisme van de zon (de zogeheten zonnevlekkencycly) een grote rol spelen – en dat mede om die reden de temperatuur in de afgelopen tien jaar niet of nauwelijks meer stijgt.

Het zou kunnen dat al die milieumalloten die aan Circus Kippendrift meedoen, uiteindelijk gelijk krijgen. Het zou kunnen dat conventionele milieuvervuiling in de vorm van stofdeeltjes een veel grotere invloed heeft op het klimaat dan we nu denken (en dat daarom de temperatuur daalde tussen 1945 en 1970, toen er veel vervuiling was, en de temperatuur daarna steeg, toen de vervuiling spectaculair afnam). Het zou ook kunnen dat het een combinatie van deze drie zaken is.

Een nogal opvallend inzicht over klimaat door de eeuwen heen doet sinds een dag of wat de ronde. Het Amerikaanse instituut NOAA deed een ijskernboring op Groenland en leidde daar historische temperaturen uit af. Een korte termijn blik, vanaf ongeveer 1400: hockeystick! Maar: vanaf 800: middeleeuwse warme periode. Warmer dan nu, zonder door mensen uitgeblazen CO2. De tijd dat de Vikingen Groenland - heette niet voor niks zo - koloniseerden. En zo gaat het nog even door.

Blijft over dat de recente kortstondige opwarming - zo van 1980 tot 1998 - voor het moment niet meer dan een opwaartse rimpel lijkt te zijn in een op de hele lange termijn neerwaarts gerichte trend. Wie de wereld laat beginnen in 1850 ziet opwarming, maar klimaatverandering gaat over honderden, duizenden en tienduizenden jaren.

Milieuconferenties: circus kippedrift

Er wordt wat afvergaderd over het milieu. Over fijn stof, over het klimaat, over spaarlampen, over bestrijdingsmiddelen, enzovoort enzovoort. Veel van die bijeenkomsten hebben hebben hetzelfde doel als vroeger het opdreunen van de eilanden van de Indische Archipel of de Graven van Holland. Het is voor velen een soort inprentoefening. Als een CD kunnen ze hetzelfde blijven herhalen. Hun eeuwige, nooit veranderende waarheid. Maar de wereld verandert natuurlijk wel. Heel veel milieuproblemen worden opgelost of zijn dat zelfs nooit geweest, het is eigenlijk onzin om je daar nog druk over te maken. Hoogste tijd dus om die conferenties eens met wat ironie te bekijken. Kruis tijdens zo'n vergadering op het onderstaande lijstje aan welke van deze holle, nietszeggende, onzinnige, onware of achterhaalde opmerkingen er worden gemaakt. Onder deze tabel staat waarom deze kreten holle frazen zijn.

1-De zon schijnt gratis en de wind waait ook gratis 2-Straks krijgen we malaria in Neder­land! 3-De mens mergelt de aarde uit
4-Het is nog nooit zo warm geweest 5-Ons voedsel wordt steeds min­der betrouw­baar 6-Duurzaam
7-De tempera­tuur op de pool stijgt steeds sneller 8-We moeten een betere wereld aan onze kin­deren achter­laten 9-Het milieu wordt steeds viezer
10-De PLANEET is in gevaar 11-We moeten in har­monie met de natuur leven 12-Er bestaat wereld­wijd consen­sus over de klimaat veran­dering
13-De Amazone als de longen van de aarde 14-Van bestrij­dings middelen krijg je kanker 15-Eco­systemen kunnen deze snelle veran­dering niet aan
16-Tsjer­nobyl was een enorme ramp! 17-Er sterven steeds meer dier­soorten uit 18-De woestijn rukt op
19-Lucht veront­reiniging met fijn stof kost duizen­den mensen­levens 20-We hebben geen geld meer over voor het milieu 21-De techno­logie van wind­molens is nog in ontwik­keling
22-De zee­spiegel stijgt onrust­barend 23-Het afval­probleem van kern­energie is niet op­gelost 24-We laten ons leiden door het voorzorgs prin­cipe

En niet te vergeten deze:
Skeptici zijn pionnen van de olie-­industrie

1 - De zon schijnt gratis en de wind waait ook gratis

Dat is waar, maar volgens die redenering zijn olie, gas en kolen ook gratis. Het kostte immers niets om ze in de grond te stoppen? Het omhoog pompen, raffineren en distribueren kost wel geld, en zonnecollectoren en windmolens zijn ook niet gratis. Alles bij elkaar opgeteld blijken zon- en windenergie helaas een stuk duurder dan olie en gas en kolen of uranium. Subsidies lossen wat dat betreft weinig op. U merkt de kosten wat minder rechtstreeks, maar de maatschappij als geheel wordt er wel een stukje armer van en uiteindelijk moet die rekening wel betaald worden.

2 - Straks krijgen we malaria in Nederland!

Door de klimaatverandering zou straks in Nederland wellicht malaria voor kunnen komen, zo vrezen sommigen. Maar dat is niks bijzonders: In 1970 verklaarde de Wereld Gezondheidsorganisatie Nederland officieel malariavrij. Malaria heeft niets met temperatuur te maken. Op de grens van de VS en Mexico zijn steden die aan de Mexicaanse kant wel en aan de Amerikaanse kant geen malaria hebben. Verklaring: rijkdom maakt hygiëne mogelijk. Wealthier is healthier. Het is dus zinloos om iets tegen opwarming te doen. Laten we er voor zorgen dat men in malarialanden wat rijker wordt.

3 - De mens mergelt de aarde uit

In de oertijd werd de aarde nog niet uitgemergeld. Alle olie, ijzer en andere grondstoffen zaten nog in de grond. Voor wie was dat eigenlijk goed? Voor de mensen? Voor de aarde zelf? IJzer en olie kregen pas waarde op het moment dat iemand ontdekte dat je er iets nuttigs mee kan doen. Een grondstof is dus pas waardevol als de mens deze waardevol maakt. Vanuit die optiek mergelt de mens de aarde dus niet uit maar maakt deze juist steeds rijker en waardevoller. We halen er iets waardeloos uit en we maken daar iets waardevols van.
Ja, ongetwijfeld zal ooit de olie een keer op zijn, maar is dat erg? Dankzij de milieubeweging weten we nu dat er voldoende alternatieven zijn om dat op te vangen.

4 - Het is nog nooit zo warm geweest

Deze bewering is gebaseerd op de zogeheten hockeystickstudies. Daarvoor analyseerde men ondermeer de dikte van boomringen in de afgelopen duizend jaar. Klinkt ingewikkeld en dat is het ook. De studies zijn inmiddels geheel door de mand gevallen. De berekeningen kloppen niet en men vermoedt dat er sprake is van fraude. Inmiddels is duidelijk geworden dat in de VS 1934 een warmer jaar was dan 1998, dat Antarctica afkoelt, en de temperatuur de laatste jaren een zeer lichte daling vertoont (terwijl de CO2-concentraties stijgen).
Maar de gletschers smelten toch? Sommige doen dat inderdaad, in de Alpen bijvoorbeeld, en bij dat smelten komen boomstronken bloot. Daar stonden vroeger dus bomen. Het was er ten tijde van de Romeinen waarschijnlijk warmer dan nu. En zo zijn er meer periodes in de geschiedenis gevonden die relatief warm waren. Het is interessant dat die periodes eigenlijk altijd samen vielen met welvaart en bloei van de cultuur.

5 - Ons voedsel wordt steeds minder betrouwbaar

Als dat zo is, waarom eist u dan uw belastinggeld niet terug want de overheid besteedt vermogens aan het opspeuren van de allerminiemste vervuiling van uw voedsel. Deskundigen zeggen echter dat nergens zulk schoon voedsel wordt gemaakt als in de industrie en dat veel mensen vooral thuis op een smerige manier met hun voedsel om gaan. Feit is dat we het beste voedsel van alle tijden hebben.
De natuur maakt overigens veel meer zogenaamde kankerverwekkende stoffen dan de industrie. Maar ook die doen er niet toe. Biologisch eten voegt niets toe aan uw gezondheid, zelfs de Consumentenbond vindt dat nu ook. Na decennia peperduur voedingsonderzoek is men eigenlijk nog steeds niet verder dan het advies: eet niet te veel, het doet er niet zoveel toe wat, als je maar voor wat afwisseling zorgt.

6 - Duurzaam

Een geheel uitgeholde modekreet. Plastic gaat heel lang mee en is dus uiterst duurzaam. Toch schijnt het niet goed te zijn. Ouderwetse verf gaat veel langer mee dan de moderne oplosmiddelvrije verf, en is dus veel duurzamer, maar toch moeten we die niet meer gebruiken. Het is dus niet te volgen. Oorspronkelijk bedoelde men met ‘duurzaam’: zo met de aarde om gaan dat ook toekomstige generaties er nog goed gebruik van kunnen maken. Maar ook dat is een open deur want dat is precies waar iedereen die kinderen heeft, zijn leven lang mee bezig is. Een politicus gebruikt het woord ‘duurzaam’ vooral om zijn goedgelovige publiek in te palmen, vergelijkbaar met een oplichter die zich in een keurig pak steekt.

7 - De temperatuur op de pool stijgt steeds sneller

Ja wow! Wat gaat dat snel, als het in dit tempo doorgaat dan is over 1000 jaar de ijskap op Groenland gesmolten.
Wat!? zo snel? Over 1000 jaar al?
Er zijn wel degelijk signalen van opwarming in de noordelijke poolstreek, maar ze zijn zeer verwarrend. Bijvoorbeeld: Groenland smelt langs de randen, maar de ijskap als totaal groeit juist en de temperatuur daalt er. Op de Zuidpool wordt het kouder, maar op een klein deel ervan juist weer niet. Dit is geen verwarring zaaien, dit is verschijnselen rapporteren. Er is geen normaal mens die chocola kan maken van deze brij van gegevens en iemand die zich nu zorgen maakt over een probleem dat over 1000 jaar optreedt, is niet goed bij zijn hoofd.

8 - We moeten een betere wereld aan onze kinderen achterlaten

Van harte mee eens, maar dat lukt niet door geld verspillen aan milieuonzin, het eindeloos emmeren over klimaatverandering. Anders gezegd: kunnen we die miljarden die we nu besteden aan de klimaatverandering niet beter gebruiken om in Bangla Desh de dijken op te hogen, en in Pakistan huizen te bouwen die beter bestand zijn tegen aardbevingen? Als we de problemen die ons nu bedreigen niet eens aanpakken waarom maken we ons druk over een vaag probleem in de toekomst? Hebben we geld over?

9 - Het milieu wordt steeds viezer

Dit is een borrelpraatje. Natuurlijk zijn er op aarde nog plekken die viezer worden, de dominerende trend is echter dat het schoner wordt. In de rijke, maar ook in de arme wereld. Het schoonmaken van het milieu is een doorgeslagen geloof geworden. Vroeger was het water te vies voor vissen. Nu is het te schoon voor vissen.

Analyse apparatuur wordt steeds beter en als gevolg daarvan kunnen we steeds kleinere hoeveelheden van bepaalde chemische stoffen terugvinden. Dat is wetenschappelijk heel interessant, maar gezonder worden we daar niet van, want in dergelijke piepkleine hoeveelheden zijn stoffen niet gevaarlijk. Die moet je niet schoon willen maken, daar moet je je schouders voor ophalen (de gevaren van bijvoorbeeld dioxine en plutonium worden enorm overschat).

10 - De PLANEET is in gevaar

Zure regen, grondstoffen tekorten, dioxine, asbest, klimaatverandering, het gat in de ozonlaag, de afgelopen decennia zijn we aan de lopende band bang gemaakt voor allerlei problemen die iedere keer de planeet bedreigden. Nooit was het een lokaal probleem, maar altijd wereldomspannend, nooit was het beheersbaar, altijd was het eigenlijk al te laat om er iets aan te doen. De ene angstgolf was nog niet weggeëbd of de volgende diende zich aan. De verantwoordelijken: Milieudefensie, Greenpeace, Natuur & Milieu, Wereld NatuurFonds en nog zo wat clubs. Terugkijkend kun je maar één ding concluderen: ze hadden het steeds mis. De planeet is niet in gevaar en ook nooit geweest.

11 - We moeten in harmonie met de natuur leven

Dit hoor je vooral van mensen die in de stad wonen, mensen op het platteland weten dat de natuur behoorlijk vervelend kan zijn en dat in harmonie leven met ratten, insecten, onkruid, overstromingen, wilde dieren, vogelvraat, uitdrogingen en ziektes verdraaid moeilijk kan zijn.
Volkeren die in harmonie met de natuur leven, hebben doorgaans een levensverwachting die veel lager is dan die van ons en dat illustreert dat hun ‘natuurlijke’ gezondheidszorg het echt aflegt tegen die van ons. Niets om naar terug te verlangen dus.

12 - Er bestaat wereldwijd consensus over de klimaatverandering

Binnen Ajax bestaat ongetwijfeld consensus dat Ajax de beste club aller tijden is, maar in de rest van de wereld denkt men daar anders over. Een Feijenoordsupporter zal er bij Ajax ras uitgewerkt worden.

Bij het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is iets vergelijkbaars aan de hand. Hier onderzoekt men voor veel geld of de klimaatverandering werkelijk plaatsvindt. Je kansen op subsidie worden niet groter als je roept: we zijn het onderling niet eens. Dus je zorgt er voor dat je het onderling wel eens wordt, door de Feijenoordsupporters naar buiten te werken. Het zijn er inmiddels heel wat.

Er is dus geen consensus, en als die er wel zou zijn zou dat nog niet veel zeggen: over de waarheid beslis je niet met meerderheid van stemmen.

13 - De Amazone als de longen van de aarde

Bomen produceren zuurstof, maar consumeren die zuurstof ook weer. De netto bijdrage van de Amazone aan de wereldbehoefte aan zuurstof is verwaarloosbaar. Als de Amazone in zijn geheel omgekapt zou worden zou niemand daardoor ademhalingsmoeilijkheden krijgen. Het belang van het regenwoud wordt sowieso overdreven: bijvoorbeeld als bron voor een uniek nieuw geneesmiddel tegen kanker. Waarschijnlijk lukt het vinden van zo’n geneesmiddel sneller door achter de computer te gaan zitten en iets te ontwerpen. Moet de Amazone dan maar omgehakt worden? Dat hoeft nu ook weer niet. Voor de CO2 hoef je van de Amazone ook niets te verwachten: jonge bomen nemen weliswaar cO2 op, maar oude bomen en dode bomen produceren juist CO2.

14 - Van bestrijdingsmiddelen krijg je kanker

Overdaad schaadt. Een verstandig gebruik ervan heeft ontelbare mensenlevens gered.

15 - Ecosystemen kunnen deze snelle verandering niet aan

Ecosystemen worden nogal eens afgeschilderd als een oud vrouwtje dat geholpen moet worden met oversteken. In werkelijkheid zijn ecosystemen zeer sterk en veerkrachtig. Toch worden ze vaak verstoord, soms door de mens, vaak door de natuur zelf. Sommige ecosystemen leggen bij klimaatverandering het loodje, andere varen er wel bij. Deze opmerking zegt dus eigenlijk niets. Zo is de verwachting dat de verwarming van het noordpoolgebied behalve het verdwijnen van een aantal ecosystemen ook een forse toename van de biodiversiteit tot gevolg kan hebben. Stabiliteit in de natuur bestaat niet.

16 - Tsjernobyl was een enorme ramp!

Bij de ontploffing van de kerncentrale in Tsjernobyl (1986) zijn ongeveer 50 mensen om het leven gekomen: 30 door straling en de rest door andere ongelukken. Speculaties over tienduizenden of zelfs honderdduizenden extra stralingsdoden zijn niet serieus te nemen. Er is juist reden om te denken dat de straling uit de kerncentrale positief op de gezondheid van de mensen werkt. Maar de wezenloze paniek die gepaard ging met Tsjernobyl heeft wel slachtoffers geëist, bijvoorbeeld in de vorm van onnodige abortussen, zelfmoorden, psychiatrische problemen zoals angststoornissen en drankmisbruik Maar als dit het ergste ongeluk was wat er met een kerncentrale kan plaatsvinden, dan is er alle reden om door te gaan met kernenergie.

17 - Er sterven steeds meer diersoorten uit

De natuur is voortdurend in beweging: diersoorten komen en diersoorten gaan. 99% van alle ‘extincties’ vond plaats voordat de mens op aarde kwam. Het is uiterst moeilijk vast te stellen of een dier echt is uitgestorven. En: waarom lukt het toch niet om de bisamrat uit te roeien (al was het maar in Nederland).
Bij het gros van de diersoorten die uitsterven betreft het overigens insecten. Is dat erg?

Maar ook al zullen er altijd diersoorten uitsterven, de gedachte dat dat steeds sneller gaat, wordt te makkelijk geuit: juist de rijke westerse wereld doet allerlei moeite om dieren te beschermen. Eerdere generaties hadden daar geen tijd of geld voor.

18 - De woestijn rukt op

Het wetenschappelijke tijdschrift The Journal of the Arid Environment (Tijdschrift over droge milieus) wijdde in november 2005 een heel thema nummer aan het vergroenen van de Sahel. Deze kurkdroge woestijnachtige streek die de gehele breedte van Afrika beslaat, ontvangt veel meer regen dan vroeger. De woestijn is juist op z'n retour en hopelijk daarmee ook de hongersnoden. Maar strikt genomen: er gaat nu wel een uniek woestijnmilieu naar de knoppen. Is dat erg?

19 - Luchtverontreiniging met fijn stof kost duizenden mensenlevens
20 - We hebben geen geld meer over voor het milieu

Er wordt juist enorm veel geld uitgegeven aan het milieu en heel vaak zinloos. Als er dioxine-kippen uit de schappen van de supermarkt worden gehaald dan kost dat miljoenen die geen enkel extra mensenleven redden. In de gezondheidszorg komen ze juist geld tekort. Er zijn nog veel meer van dit soort voorbeelden. Lees het Groenboek van de Groene Rekenkamer (groenerekenkamer.nl).

21 - De technologie van windmolens is nog in ontwikkeling

We zitten met windmolens al lang aan de maximale hoeveelheid energie die er uit de wind te halen is. Er zullen op ander gebied nog wel wat verbeteringen komen, maar die zullen geen extra opbrengsten tot gevolg hebben. Misschien wordt windenergie aantrekkelijker als de olie op is, het is beter om daar maar op te wachten. Er is helemaal geen energieprobleem, er is energie zat, en als de overheid zich uit deze markt terug zou trekken zou er een stortvloed aan goedkope energie op de markt komen. Zelfs olie is er nog in ruime mate, recent is bij Brazilie weer een enorm veld ontdekt.

22 - De zeespiegel stijgt onrustbarend

Duizenden jaren terug kon je wandelen van Nederland naar Engeland, maar reeds 10.000 jaar voor de ontdekking van het broeikaseffect begon de zeespiegel al te stijgen en doet dat ook nog vandaag de dag. Maar er is geen enkel bewijs dat die stijging sneller gaat als gevolg van de klimaatverandering.
Ja maar Bangla Desh dan en de eilanden in de Stille Oceaan?
Bangla Desh wordt nu al regelmatig overstroomd, maar dat komt niet door de klimaatverandering maar doordat corruptie het bouwen van goede dijken in de weg staat. In de eilanden in de Stille Oceaan is helemaal niets aan de hand. Bangmakerij is het.

23 - Het afvalprobleem van kernenergie is niet opgelost

Het afvalprobleem van kernenergie is al lang opgelost en wel op twee manieren. Ten eerste is de kans dat iemand over een kwart miljoen jaar in aanraking komt met stralende restanten van dat afval uiterst gering. Het is niet realistisch om je daar zorgen over te maken.
Maar als het dan toch gebeurt is die persoon waarschijnlijk juist blij: steeds duidelijker wordt dat straling bij lange na niet zo gevaarlijk is als velen vrezen, maar juist de gezondheid bevordert.

24 - We laten ons leiden door het voorzorgsprincipe

Het voorzorgsprincipe zegt dat je iets niet doet, als je niet zeker weet of er misschien problemen van kunnen komen. Dat kun je heel absurd voorstellen: omdat u niet zeker weet dat u niet dood gereden wordt, gaat u dus niet meer naar uw werk. Dat kan natuurlijk niet, maar het overheidsbeleid is doortrokken van een verlammende angst om wat dan ook te doen dat enige risico in zich draagt. Maar (verstandig) risicos nemen is een onderdeel van vooruitgang, en het voorzorgsprincipe is eigenlijk een totale rem op de vooruitgang. Angst is een slechte raadgever.

25 - Skeptici zijn pionnen van de olie-industrie

Er zijn voorbeelden van olieindustrieën die actiegroepen sponsoren en zo hopen dat er in de media ook eens wat andere geluiden klinken. Het is eigenlijk een welkome aanvulling / correctie op de eindeloze golf van bangmakerij die met behulp van belastinggeld over ons wordt uitgestort. De overheid is een politiek instrument en overheidsgeld krijg je alleen maar als je een verhaal naar buiten brengt dat politiek goed ligt: bangmakerij dus.

MilieuBullshitBingo werd door Theo Richel ontwikkeld voor de Groene Rekenkamer.
Bron: groenerekenkamer.nl.

Of toch een ijstijd?

Het is het jaar 1974. Time Magazine waarschuwt voor de ingrijpende gevolgen van een klimaatverandering.

timemagazine.jpg

Komt u dit bekend voor in de verhalen van de klimaat-alarmisten?

Hier is nog een citaat uit hetzelfde artikel. De verslaggever probeert zijn opinie een wetenschappelijke basis te geven en niet de indruk te wekken uit te zijn op een sensatieverhaal:

 

Het artikel in Time doet z'n best om de inhoud een wetenschappelijke basis te geven en noemt verschillende geleerden. Wetenschappers van naam en faam worden geciteerd, zoals de klimatoloog Kenneth Hare, een ex-voorzitter van de Royal Meteorological Society University van Toronto: "I don't believe that the world's present population is sustainable if there are more than three years like [this] in a row."

Wie is volgens het artikel verantwoordelijk voor die klimaatverandering? U raadt het: de mens in de geïndustrialiseerde landen natuurlijk. We verbruiken teveel fossiele brandstoffen.

Maar let op. Dit is Time Magazine van 1974 dat ons waarschuwt voor Global Cooling in plaats van Global Warming. Het artikel bevat de waarschuwing: als we ons verspillend gedrag niet veranderen, gaat de planeet een ijstijd tegemoet.

 

Als u wat tijd heeft, lees dan eens het hele artikel. Dezelfde of vergelijkbare argumenten om twee volkomen tegengestelde gevolgen aan te kondigen.

Eco-indoctrinatie in de klas

Bron: Weekblad Elsevier 26 april 2014.

In het Verenigd Koninkrijk is onlangs een rapport verschenen waarin met tientallen voorbeelden wordt aangetoond hoezeer de jeugd op school met onjuiste informatie wordt bestookt. Andrew Montford, schrijver en blogger, en John Shade, statisticus (en voormalig meteoroloog) schreven in opdracht van The Global Warming Policy Foundation (een kritische denktank) het rapport Climate Control. Brainwashing in Schools (hersenspoelen op school). De onderzoekers concentreerden zich op informatie over energie, klimaat en opwarming en constateren 'ernstige fouten, misleidende claims en bevooroordeeldheid'.

Veel Britse scholen gebruiken lesmateriaal dat is geleverd door de milieubeweging en energiebedrijven die geld willen verdienen aan 'groene' stroom. Onderwijscommissies in diverse Engelse en Schotse steden bevelen aan dat kinderen hun pester power (vermogen om te zeuren) gebruiken om hun ouders tot energiebesparing en minder autogebruik aan te zetten.

Bij examenopgaven Engels, Frans of godsdienst wordt scholieren gevraagd om uit te leggen waarom de planeet gevaarlijk aan het opwarmen is of waarom meer windmolens moeten worden gebouwd. Bij milieuwetenschappen wordt als proefwerkvraag gesuggereerd: waarom zullen er in de toekomst minder fossiele brandstoffen worden gebruikt? Met daarbij de kanttekening dat 'ze raken op' fout is.

In leerboeken komen stellingen voor als: wetenschappers zijn het erover eens dat 1 graad opwarming het maximale is dat de aarde aankan. In werkelijkheid zijn bijna alle wetenschappers het erover eens dat een opwarming van 1 graad sinds 1900 juist goed zou zijn voor zowel de natuur als voor de mensheid. Er zijn pas zorgen over een snelle opwarming die vanaf nu meer dan 2 graden bedraagt. In een ander leerboek werd een grafiek aangetroffen van een wereldtemperatuur die zelfs na 2005 nog verder stijgt, terwijl in werkelijkheid de opwarming na 2000 is gestopt.

Het rapport gaat over het onderwijs in Engeland, maar vermoedelijk is de situatie in Nederland vergelijkbaar.

Twee studenten klimaatwetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam werden vorig jaar door hun hoogleraar op pad gestuurd om zogeheten klimaatsceptici te interviewen. De studenten vertelden dat zij door die gesprekken feiten en invalshoeken hadden ontdekt waarover ze tijdens al die jaren op de universiteit nog nooit hadden gehoord.

Een leerkracht op de basisschool vertelt haar leerlingen dat de mensheid op uitsterven staat omdat er een gat zou zitten in de ozon-laag. Uw kind komt van school en zegt dat de thermostaat moet 2 graden lager moet, want anders verdrinken de ijsbeertjes. De juf beriep zich op milieuorganisatie Greenpeace en op de kranten: 'Iedereen weet toch dat het zo is.' .

In 2006 mochten scholieren in diverse Nederlandse steden 'gratis' naar de film An Inconvenient Truth van Al Gore. Amsterdam bijvoorbeeld trok daar 15.000 euro voor uit. Dit had een leerzaam uitstapje kunnen zijn: zoek de fouten (de teller staat inmiddels op 35). Voor zover bekend heeft geen enkele Nederlandse leraar zo'n opdracht aan zijn leerlingen gegeven.