print.gif

 

Wat is PHP?

PHP is een programmeertaal voor gebruik op het internet. U installeert PHP op een webserver (of sluit een abonnement af bij een provider die dat heeft gedaan) en gaat daarna aan de slag met het maken van webpagina's. PHP is waarschijnlijk de meest gebrukte Server-sided scriptingtaal op internet. Het wordt ingezet voor veel taken waarvoor HTML tekort schiet. Met PHP maakt u bijvoorbeeld gastenboeken en bezoekersregistratie systemen, online enquêtes (polls), discussieforums, webwinkels.

Over de betekenis van de afkorting PHP bestaat wat verwarring. Dat komt waarschijnlijk omdat de inhoud ervan bij elke nieuwe versie gewijzigd is. We komen PHP tegen als afkorting voor Personal Home Page Tools , maar ook voor PHP: Hypertext Preprocessor.

Wat heeft u nodig om PHP te kunnen schrijven?

U kunt PHP gewoon schrijven in elke standaard tekstverwerker. Meestal zal hier kladblok voor worden gebruikt aangezien Microsoft Word alle woorden met rood zal onderstrepen. Er zijn ook redelijk veel editors waarbij speciale commando's in PHP worden gekleurd, dit maakt het extra overzichtelijk.
PHP werkt anders dan HTML en Javascript. HTML en Javascript worden op je eigen computer verwerkt en gedraaid, maar PHP verwerkt alles op de computer waar het PHP bestand staat. Hier heb je dan wel een speciale intepreter voor nodig zoals Zend die gedownload kan worden van www.php.net.

Offline uw PHP files bekijken

Als u geen kabel of adsl hebt is het lastig om elke keer uw PHP files te testen omdat u steeds verbinding moet maken om naar uw webserver te gaan. Er zijn ook kant en klare webpakketten die u op uw pc kunt installeren zodat u ook offline uw PHP files kunt testen. Voorbeelden zijn: PHPtriad, PHPbundel, Sambar.

letop.pngLet op dat dit misschien wat oudere versies zijn en die sommige functies van de laatste PHP versie NIET ondersteunen.
Na de installatie moet u het PHP bestand in de webserver directory plaatsen, in Apache is dit standaard /htdocs/
Vervolgens kunt u het bestand laten draaien door uw browser te openen en http://127.0.0.1/bestand.php te typen, waar bestand.php de naam van uw PHP file is.

Hoe begint u?

Voordat u met PHP gaat programmeren is het nuttig wat hulpmiddelen klaar te zetten. Een goede editor zoals jEdit kan u veel ongemak besparen. Deze gratis Open Source Editor die zowel regelnummering als Syntax Highlighting ondersteunt, kunt u downloaden op www.jedit.org. JEdit is zelf een Java-programma. Het kan overweg met ongeveer elke gewenste broncode, waaronder ook PHP en HTML.

Naast editors voor het bewerken van losse PHP-bestanden bestaan ook zogenaamde geïntegreerde ontwikkel­omgevingen (IDE - Integrated Development Environment). Een dergelijke omgeving omvat vaak uitgebreide mogelijkheden om scripts te analyseren en fouten op te sporen. U kunt een script bijvoorbeeld tot een bepaald punt laten uitvoeren, de inhoud van variabelen tijdens het uitvoeren instellen, en nog veel meer. Een gratis ontwikkelomgeving voor een reeks programmeertalen is Eclipse dat u kunt downloaden op www.eclipse.org. Dit programma is in de eerste plaats bedoeld voor de ontwikkeling van Java-programma's. U kunt in de pagina met download-versies ook kiezen voor PHPEclipse. Die versie biedt naast de functie van een eenvoudige editor ook voorbeeldweergave, automatische opmaak van de broncode en nog meer handige opties.

U moet de computer eerst vertellen dat u wilt beginnen met een php script, u doet dat door het volgende te typen.

< ?php
// Hier komt plaats voor de PHP code <?php is openen en ?> is sluiten
?>
of
Code
:
< ?
// Hier komt plaats voor de PHP code <? is openen en ?> is sluiten
?>

Vervolgens kunt u het bestand opslaan met een eigen verzonnen naam, geen spaties erin en liefst niet te lang. Vergeet niet als extensie .php toe te voegen. Als we vervolgens het bestand op onze webserver zetten en het aanroepen via de webbrowser zult u als het goed is een leeg scherm krijgen, dat is ook logisch aangezien er nog geen boodschap instaat.
We beginnen met een eenvoudig stukje tekst naar het beeldscherm te laten schrijven.

< ?php
echo "Dit is mijn eerste tekst die php voor mij afdrukt";
?>

Het echo commando beeldt een zin af op uw beeldscherm, vervolgens zetten we er een zin achter die tussen " staat. Als we tekst tussen twee " neerzetten noemen we het een string. Dus een string is niets meer dan een groepje letters, cijfers of teken tussen "
Als einde van ons commando gebruiken we een ; die vertelt PHP dat het commando is afgelopen en u naar de volgende regel kunt gaan. Dus vergeet niet de ; aan het eind van elk commando te zetten.

Wat is een "variable"?

U kunt woorden en cijfers ook opslaan in een soort geheugenplaatje, dit geheugenplaatje noemen we een variable, in PHP begint een variable altijd met een $ teken, bijvoorbeeld:

< ?php
$variable = "Ik leer al aardig wat van PHP";
echo $variable;
?>

Zoals u hierboven kunt zien, wordt de string "Ik leer al aardig wat van PHP" opgeslagen in de variable $variable vervolgens word het commando afgesloten door een ;
Nu kunnen we door de variable te laten tonen op het scherm ons echo commando gebruiken, dat zal "Ik leer al aardig wat van PHP" op het beeldscherm laten zien omdat de inhoud van $variable nu deze string bevat.

Naast strings zijn er nog verschillende andere typen variable, hoewel u bij PHP de namen niet echt nodig hebt. Maar omdat PHP ze zelf declareert is het toch handig te weten wat de betekenis is. De de meest gebruikte zijn:

String: Verschillende letters, cijfers en tekens achter elkaar met " of ' erom heen.

Integer: Dit is een geheel getal, zoals 3 , 8 of -1 maar niet 2,2
Een integer kan getallen bevatten tussen -2.147.483.648 en +2.147.483.647
wanneer het groter wordt, zal hij er zelf een float van maken.

Float: Er zijn verschillende float types zoals
5,6 // Decimaal
0x20 // Hexadecimaal
020 // Octaal
PHP zal een geheel getal automatisch naar een integer veranderen.

Boolean: Deze variable kan alleen true of false bevatten.

NULL: Met dit type kan de variable alleen maar de waarde NULL aannemen, dat betekent dat hij geen waarde bevat.

Array: Dit type wordt later uitgelegd.

Hier volgen voorbeelden in PHP:

< ?php
$string = "Ik leer al aardig wat van PHP";
$integer = 7;
$float1 = 2.2;
$float2 = 0x30;
$float3 = 020;
$boolean = true;
$null = NULL;
?>

Nu weten we wel wat variables zijn maar wat moeten we er mee? Meestal weet u van tevoren niet wat in een variable komt te staan, er komt bijvoorbeeld informatie in van een ingevuld formulier of de invoer komt van een bestand of database.
Dus voor informatie die we niet weten wat het gaat worden, gebruiken we een variable. Ook kunnen we met een variable rekenen of ze bij elkaar stoppen, hiervoor kunnen we de normale wiskundige tekens gebruiken zoals - , +, / , * etc Stel we willen 2 getallen bij elkaar optellen:

< ?php
$cijfer1 = 2;
$cijfer2 = 5;

$som = $cijfer1 + $cijfer2;
$product = $som * $cijfer1;
$delen = $product / $cijfer2;
$antwoord = $product - ($delen + $som);
echo $antwoord;
?>

Wat hebben we hierboven nou gedaan? Eerst hebben we de 2 getallen opgeteld en in een nieuwe variable genaamd som gezet, daarna hebben we de som vermenigvuldigt met cijfer 1 en in de variable product gezet. Toen hebben we het product gedeeld door cijfer 2 en in de variable delen gezet.
Als laatste maken we een antwoord variable die eerst delen en som optelt (want alles tussen haakjes word eerst gedaan), vervolgens wordt dat van het product afgetrokken.

We laten het antwoord op het scherm verschijnen, en als u het zelf narekent, moet u uitkomen op de float 4.2. Het is ook mogelijk 2 strings bij elkaar te zetten:

< ?php
$string1 = "Wij gaan vandaag ";
$string2 = "naar het bos":
$string3 = $string1 . $string2;
echo $string3;
?>

We zetten hier de 2 strings achter elkaar in een nieuwe variable genaamd string3 door string1 en string2 achter elkaar te zetten ,gescheiden met een . Dat wil zeggen dat ze allebei achter elkaar worden geplakt. Op het scherm zal dan verschijnen "Wij gaan vandaag naar het bos"

HTML met PHP

U kunt in PHP eenvoudig HTML verwerken. Als u bijvoorbeeld 5 echo's onder elkaar hebt staan in PHP, wil dat niet zeggen dat u op 5 verschillende regels uw tekst krijgt te zien, daarvoor kunt u door middel van HTML een nieuwe regel laten aanmaken. Zoals u vast wel weet, maakt u met de HTML code <br> een nieuwe regel. U kunt de HTML code gewoon als string gebruiken in het echo commando en zo zal de HTML code worden gebruikt.

< ?php
echo "Dit is regel 1";
echo "<br>";
echo "Dit is regel 2";
echo "<br>";
echo "Dit is regel 3";
echo "<br>";
echo "Dit is regel 4";
echo "<br>";
echo "Dit is regel 5";
?>

Vergelijkingen

Het is vaak handig om variablen met elkaar te vergelijken, hiervoor kunt u de if functie gebruiken. We willen bijvoorbeeld kijken of 2 variables aan elkaar gelijk zijn en dan vervolgens op het scherm laten zien of ze gelijk zijn of niet.

< ?php
$getal1 = 6;
$getal2 = 6;
if ($getal1 == $getal2) {
echo "De 2 getallen zijn gelijk aan elkaar";
}
?>

Zoals u ziet, komt na de if een { (één voor openen en één voor sluiten), hiertussen vult u de vergelijking of propositie in (propositie is een formule of een waarde de true of false kan zijn), wanneer de vergelijking of propositie klopt, dan wordt de code uitgevoerd die tussen de { en } erachter staat.
De standaard opbouw van een if statement ziet er dan zo uit:

if ( propositie of vergelijking ) { Te doen als het waar is }

Het kan ook zijn dat u niet alleen als het waar is, een actie wilt laten uitvoeren, maar ook als het fout, is iets wilt doen. We gaan hiervoor terug naar ons voorbeeld:

< ?php
$getal1 = 6;
$getal2 = 6;
if ($getal1 == $getal2) {
echo "De 2 getallen zijn gelijk aan elkaar";
}
else {
echo "De 2 getallen zijn niet gelijk aan elkaar";
}
?>

We zien hier dat we na de normale if statement we een else hebben toegevoegd.
Dus als de eerste if niet waar is voert hij de acties uit die bij de else staan. De standaard opbouw van de else ziet er zo uit:

if ( propositie of vergelijking ) { Te doen als het waar is }
else { Te doen als het niet waar is }

Er blijft nu nog een commando over voor het if statement en dat is de elsif
Deze is handig wanneer je moet kijken wanneer een propositie/vergelijking verschillende
antwoorden kan hebben.
Voorbeeld:

< ?php
$getal1 = 5;
$getal2 = 9;
if ($getal1 == $getal2) {
echo "De 2 getallen zijn gelijk aan elkaar";
}
elseif ($getal1 > $getal2) {
echo "Getal 1 is groter dan getal2";
}
else {
echo "Getal 1 is kleiner dan getal2";
}
?>

De standaard opbouw van een de elseif ziet er zo uit.

if ( propositie of vergelijking ) { Te doen als het waar is }
elseif ( propositie of vergelijking ) { Te doen als het niet waar is }

== Gelijk aan, niet te verwarren met =
!= Niet gelijk aan
> Groter dan
< Kleiner dan
> = Groter of gelijk aan
< = Kleiner of gelijk aan

Ook formules zijn mogelijk:

< ?php
echo "De formule is (x / y) + 500 > 0";
echo "
" ;
$x = 5;
$y = 7;
if (($x / $y) + 500 > 0) {
echo "De formule klopt";
}
?>

Commentaar

Het is altijd handig om een stukje commentaar in uw code te zetten. Dat zorgt ervoor dat andere mensen het gemakkelijker begrijpen en als u later nog eens terug kijkt, weet u weer wat de bedoeling precies is. Er zijn verschillende manieren om commentaar toe te voegen, commentaren zijn in de browser niet zichtbaar. De eerste manier opent commentaar met het teken /* alles wat volgt zal worden gezien als commentaar tot het sluit teken */ wordt aangetroffen:

/* Commentaar staat tussen deze twee tekens */

Een andere manier is met de dubbel slash //. Die zal alles wat erachter komt als commentaar beschouwen tot het einde van de regel, bijvoorbeeld:
$variable = 5; // Er wordt hier een 5 in $variable gezet.

Veel gemaakte fouten

Meestal worden dezelfde fouten gemaakt in een PHP script, hieronder volgen er een paar:

Lussen (Herhalingsopdrachten)

Vaak is het nodig om bepaalde handelingen meerdere keren te laten uitvoeren, we zullen als voorbeeld de macht van 2 op het scherm laten zetten. We kunnen dat doen door steeds het echo commando te gebruiken maar dat is veel typwerk, en als we heel lang willen doorgaan onbegonnen werk. In plaats hiervan kunnen we ook een herhalingsopdracht gebruiken of anders gezegd een lus.
Er zijn verschillende soorten lussen in PHP, de while lus en de for lus. Wat is nu het verschil tussen deze lussen? De while lus en de for .. do gebruikt u meestal als u van tevoren niet weet, hoe vaak u een bepaalde handeling wilt herhalen, while wordt meestal gebruikt als u gegevens uit een database wilt halen.
De for lus geeft op hoe vaak u een handeling wilt herhalen, bijvoorbeeld voer van 1 tot 10 een echo commando uit.
Het schema van de for loop ziet er zo uit:

for ( start; propositie; teller; ) { acties }

Het volgende voorbeeld toont, hoe u het tafeltje van 5 kunnen laten zien op het scherm door middel van een for lus:

< ?php
for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
$product = 5 * $i;
echo $product . "
" ;
}
?>

Wat hier staat ziet er in het eerste gezicht misschien lastig uit. $i gebruiken we hier als teller, in het begin (start) staat $i = 1 dat wil zeggen, zodra de for lus begint wordt $i op 1 gezet. achter de ; wordt vervolgens gekeken of hij door moet gaan, $i <= 10 wil zeggen zolang $i kleiner of gelijk is dan 10 moet je doorgaan, anders stoppen. Als laatste staat $i++ wat niks anders wil zeggen dat $i word opgehoogd. $i++ is dus eigenlijk $i = $i + 1
Vervolgens laten we het getal 5 keer $i doen, de eerste keer is $i == 1, de tweede keer dat de herhaling ingaat is $i == 2, daarna is $i == 3 totdat $i gelijk is aan 10 want daarna wordt de herhaling gestopt.
Als laatst laten we het product samen met het nieuwe regel commando van HTML naar het scherm schrijven. Je moet wel altijd opletten dat de lus niet oneindig lang wordt, bijvoorbeeld als je voor propositie iets belachelijks invoert zoals $i > 0 terwijl $i begint bij 2 en daarna steeds wordt opgehoogd, of als je helemaal niks invult bij de propositie. == invullen heeft ook geen zin aangezien hij dan alleen de lus uitvoert als $i steeds 10 was.
De andere lus is de while lus, aangezien we nog niets over database hebben uitgelegd zal ik voor de while lus hetzelfde voorbeeld geven dat ik bij de for lus heb gebruikt.
Het schema van de while lus ziet er zo uit:

while ( propositie ) { actie }

Nu het voorbeeld in PHP:

< ?php
$i = 1;
while ( $i <= 10 ) {
$product = 5 * $i;
echo $product . "
" ;
$i++;
}
?>

Zoals u ziet lijkt die erg op de for lus. Voordat we de lus beginnen zeggen we eerst$i = 0. Daarna gaan we de while lus in en kijken we of de propositie $i <= 10 klopt. Als hij klopt (en dat doet hij de eerste keer, 1 <= 10) dan gaat hij de lus in, we berekenen het product weer en laten het zien op het scherm.
Vervolgens moeten we $i nog verhogen willen we niet eeuwig doorgaan. We gebruiken weer $i++ zodat $i met 1 verhoogd wordt. Na een tijd is $i = 10 en als hij daarna verhoogd wordt, zal hij de lus afbreken en is ons tafeltje af. Voor de while lus gelden dezelfde regels als voor de for lus.
De do .. while lijkt erg op de while lus, alleen wordt nu op het einde gecontroleerd of hij door moet gaan of niet, dus hij loopt altijd 1 keer de lus door.
We geven hetzelfde voorbeeld geven als bij de while lus:

< ?php
$i = 1;
do {
$product = 5 * $i;
echo $product . "
" ;
$i++;
} while ($i <= 10 );
?>

In dit voorbeeld ziet u, dat de do while lus altijd 1x de lus doorgaat en de while lus niet, bovendien kunt u hier zien hoe u letter voor letter uit een string kunt halen:

< ?php
$string = "ik vind de letter i!";
$x = 0;
do {
echo($string[$x]); // Echo het $x'tse teken uit $string
$x++;
} while( $string[$x] != "i" ); // Stop als $string[$x] i is
?>

In bovenstaand voorbeeld stopt de lus de i van vind. Bij het volgende voorbeeld (de while lus) zal hij niets laten zien:

< ?php
$string = ?ik vind de letter i!?;
$x = 0;
while($string[$x] != "i") { // Check of het $x'ste teken een i is
echo($string[$x]); // Zo nee, echo het $x'tse teken uit $string
$x++;
}
?>

Deze lus laat niets zien, omdat het eerste teken een i is.
We hebben ook nog een for each lus maar die leggen we in de volgende paragraaf uit wanneer we met arrays gaan werken.

Arrays

Arrays zijn sets van variables. U moet een array zien als een ladekast, eerst heeft u de naam van de ladekast (de naam van de array dus) vervolgens heeft u verschillende laden waarin u variables kunt stoppen. De verschillende lades zijn aangegeven met een nummer of een naam. Bij een nummer spreken we over een geïndexeerde array en bij een naam over associatieve array. Hier volgt een voorbeeld hoe u 5 namen in een geïndexeerde array opslaat:

< ?php
$arraynaam[0] = ?Jaap?;
$arraynaam[1] = ?Miep?;
$arraynaam[2] = ?Kees?;
$arraynaam[3] = ?Jan?;
$arraynaam[4] = ?Klaas?;
?>

Zoals u ziet, zit Jaap nu in het eerste vakje, Miep in het 2de enz. Dit kunt u ook op een andere manier doen door de functie array te gebruiken. Het is het standaard om met 0 te beginnen, aangezien 0 evengoed gereserveerd wordt in het geheugen:

< ?php
$arraynaam = array (?Jaap?, ?Miep?, ?Kees?, ?Jan?, ?Klaas?);
?>

Hier gebeurt hetzelfde maar het is minder typwerk.
We zeiden dat we ook namen kunnen gebruiken om de ladenamen aan te geven (een associatieve array). Hier volgt een voorbeeld voor de gegevens van Jaap:

< ?php
$arraynaam­[?naam?] = ?Jaap?;
$arraynaam­[?leeftijd?] = 17;
$arraynaam­[?plaats?] = ?Weert?;
$arraynaam­[?school?] = ?HAVO?;
?>

Dit kan ook weer korter worden opgeschreven:

< ?php
$arraynaam = array ( ?naam? => ?Jaap?, ?leeftijd => 17, ?woonplaats => ?Weert?, ?opleiding? => ?havo?);
?>

Nu kunt u ook combinaties gaan maken van de twee arrays zoals hier:

< ?php
$arraynaam[0]­[?naam?] = ?Jaap?;
$arraynaam[0]­[?leeftijd?] = 17;
$arraynaam[0]­[?woonplaats?] = ?Weert?;
$arraynaam[0]­[?opleiding?] = ?HAVO?;
$arraynaam[1]­[?naam?] = ?Miep?;
$arraynaam[1]­[?leeftijd?] = 10;
$arraynaam[1]­[?woonplaats?] = ?Weert?;
$arraynaam[1]­[?opleiding?] = ?HAVO?;
$arraynaam[2]­[?naam?] = ?Kees?;
$arraynaam[2]­[?leeftijd?] = 44;
$arraynaam[2]­[?woonplaats?] = ?Weert?;
$arraynaam[2]­[?opleiding?] = ?VWO?;
$arraynaam[3]­[?naam?] = ?Jan?;
$arraynaam[3]­[?leeftijd?] = 91;
$arraynaam[3]­[?woonplaats?] = ?Weert?;
$arraynaam[3]­[?opleiding?] = ?HAVO?;
$arraynaam[4]­[?naam?] = ?Klaas?;
$arraynaam[4]­[?leeftijd?] = 13;
$arraynaam[4]­[?woonplaats?] = ?Weert?;
$arraynaam[4]­[?opleiding?] = ?MAVO?;
?>

We hebben nu een array met 5 laden erin, en vervolgens zijn die laden weer onverdeeld in 4 laden (naam, leeftijd, woonplaats en opleiding). Om de array vervolgens op het beeldscherm te zetten kunnen we steeds het echo commando gebruiken maar als de array bijvoorbeeld 100 waarden heeft is dat veel werk, en aangezien de meeste programmeurs lui zijn, gebruiken ze hier de count functie in combinatie met een for lus. De count functie ziet er zo uit:

count ( $arraynaam );

Als de array 100 waarden heeft. zal de count functie 100 aangeven, let op dat dit alleen zal werken met geïndexeerde arrays. We geven nu een voorbeeld hoe we onze laatste array via deze methode kunnen laten zien:

< ?php
for ( $i = 0; $i < count($arraynaam); $i++) {
echo $arraynaam[$i][?naam?] . ? is ? . $arraynaam[$i][?leeftijd?] . ? en woont in ? .
$arraynaam[$i][?woonplaats?] . ?
?;
}
?>

We gebruiken hier count om te bepalen hoe vaak we de lus moeten herhalen, dat is hier dus 5x want count($arraynaam) zal 5 aangeven doordat er 5 indexen waren. Vervolgens gebruiken we het echo commando met de array naam erachter en als indexwaarde de $i
Veel gebruikt in combinatie met arrays is de foreach lus. Foreach werkt ook alleen maar bij arrays. Er zijn 2 mogelijke schema's voor de foreach lus.

foreach ( $arraynaam as $waarde ) { actie }
foreach ( $arraynaam as $naam = > $waarde ) { actie }

We geven een voorbeeld hoe we de inhoud van een array kunnen zien via de foreach lus, we gebruiken hierbij het eerste voorbeeld van de arrays:

< ?php
$arraynaam[0] = "Jaap";
$arraynaam[1] = "Miep";
$arraynaam[2] = "Kees";
$arraynaam[3] = "Jan";
$arraynaam[4] = "Klaas";
echo "In deze array zitten de volgende mensen: ";
foreach ($arraynaam as $inhoud) {
echo $inhoud . " ";
}
?>

Zoals u kunt zien, is deze methode gemakkelijk te gebruiken, de eerste variable $arraynaam is de naam van de array die u wilt laten zien en de tweede na as is de inhoud. De waarde in de array komt in $inhoud te staan en dat kunnen we dan gebruiken in de rest van de lus. Wordt de lus voor de tweede keer uitgevoerd, dan wordt de inhoud van de tweede positie in de array bepaald.

We kunnen dit ook gebruiken, als we in plaats van index namen (keys) gebruiken:

< ?php
$arraynaam[?naam?] = ?Jaap?;
$arraynaam[?leeftijd?] = 17;
$arraynaam[?plaats?] = ?Weert?;
$arraynaam[?opleiding?] = ?HAVO?;
foreach ($arraynaam as $key => $inhoud) {
echo $key . ?: ? . $inhoud . ?
?;
}
?>

De enige toevoeging is dat we de naam (key) ook gebruiken en die dan vervolgens kunnen laten zien in de lus.
Er is ook een functie om te kijken of een waarde in de array zit, dat kunnen we doen met de functie in_array(); Het schema ziet er zo uit:

In_array( $waarde, $arraynaam );

We kijken nu of de naam Jaap in de array staat:

< ?php
$arraynaam['naam'] = "Jaap";
$arraynaam['leeftijd'] = 17;
$arraynaam['plaats'] = "Weert";
$arraynaam['school'] = "HAVO";
if ( in_array ("Jaap", $arraynaam) ) {
echo "Jaap zit in de array !";
}
else {
echo "Jaap zit niet in de array";
}
?>

We gebruiken hier in_array ("Jaap", $arraynaam) als propositie, wanneer deze true is zal hij met de if lus doorgaan, anders gaat hij de else> in.

volgende.pngNaar volgende pagina over PHP

Meer over PHP

Op zoek naar SQLite en gratis PHP-scripts?