print.gif

 

Wat zijn ASP-files?

ASP staat voor Active Server Page en is een tekstfile die naast tekst ook HTML-codes en specifieke commando's kan bevatten. U kunt ASP pagina's herkennen aan de extensie .asp. Net als binnen de nieuwe versie van ASP, ASP.NET, biedt de ASP-software de mogelijkheid zowel Visual Basic-scripts als Java-scripts in een HTML-document te gebruiken. In de meeste gevallen wordt VBScript gebruikt omdat dit de standaard taal is, maar er kan ook standaard gekozen worden voor JScript. ASP kan in principe alle scripttalen ondersteunen als de desbetreffende interpreter op de webserver is geïnstalleerd. ASP-files werken enkel indien op de WEBserver de ASP-software is geïnstalleerd en indien de directory waarin de files voorkomen de execute-permissie heeft (zie hiervoor de pagina over CHMOD). Het script kan door de server uitgevoerd worden, waardoor het resultaat niet meer afhankelijk is van de gebruikte browser.

ASP wordt gewoonlijk gebruikt op een Windows besturingssysteem. Er zijn echter ook goede implementaties van ASP beschikbaar voor Unix (en verwante) platforms.

ASP wordt meestal gebruikt samen met een database op de server waarin gegevens worden opgeslagen. Hiermee kunnen applicaties worden gebouwd als een forum, een weblog, en een nieuwsapplicatie. Voor communicatie met een database zijn standaard ADODB componenten beschikbaar.

VBScript

Het gebruik van VBScript in ASP pagina's is eenvoudig. De webserver vervangt alle code die zich tussen de <% en %> bevindt. In onderstaand voorbeeld wordt Response.Write Now() vervangen door de huidige tijd van de server.

<html>
< head>
<title>De huidige tijd</title>
< /head>
< body>
Op de server is de huidige tijd:<br />
<%
Response.Write Now()
%>
< /body>
< /html>

JScript

Voordat u JScript kunt gebruiken in ASP pagina's moet de interpreter weten dat u in JScript gaat schrijven. Dit kunt u voor de hele applicatie instellen, of individueel op elke pagina. Mocht u JScript in willen stellen voor uw hele applicatie, stel dan de Default ASP Language in op het App Options tabblad van de IIS snap-in.

Om JScript voor een enkele pagina in stellen gebruikt u de volgende code:

<%@ LANGUAGE = JScript %>
< html>
< head>
<title>JScript in ASP</title>
< /head>
< body>
<%
Response.Write('Hallo wereld!');
%>
< /body>
< /html>

De syntax van ASP

HTML-codes worden ingesloten tussen een het < en > symbool. Het geraamte van een HTML-document ziet er als volgt uit:

< html>
< head>
< /head>
< body>
< /body>
< /html>

De code van een nieuwe paragraaf is <p> en van een nieuwe regel <br>. ASP-code wordt tussen het <% en het %> geplaatst.

<html>
< head>
< /head>
< body>
< %for getal=1 to 10%>
< %=getal%>
<%next%>
< /body>
< /html>

ASP variabelen

ASP kent numerieke, logische en stringvariabelen. Ze moeten niet vooraf gedeclareerd worden maar ze kijgen hun type op het moment dat men een waarde toekent.

Een waarde aan een variabele toekennen
< %getal=10%>
< %zin="dit is een ASP-file"%>
< %betaald=true%>

De waarde van een variabel afdrukken

<%=getal%>
< %=zin%>
< %=betaald%>
of
<%response.write(getal)%>
< %response.write(zin)%>
< %response.write(betaald)%>

letop Een logische true toont een -1 terwijl een false 0 toont.

ASP bewerkingen

Net zoals elke programmeertaal kent ASP rekenkundige en logische bewerkingen. Ook kan men een aantal ingebouwde functies gebruiken voor het bewerken van strings en data.

Operatoren

Rekenkundige operatoren: +,-,*,/ en ^ voor de machtverheffing.
Logische operatoren: <,<=,>,>=,<>,and, or en not

Rekenkundige functies

ABS(getal): absolute waarde
< %getal=-6.5%>
< %=abs(getal)%>
resulteert in de waarde 6.5

ASC(letter): toont de ASCII-waarde van een karakter
<%=asc("A")%>
resulteert in de waarde 65

INT(getal): getal zonder cijfers na de komma
<%getal=6.5%>
< %=int(getal)%>
resulteert in de waarde 6

ROUND(getal, aantal cijfers): afronden na de komma
<%getal=6.567%>
< %=round(getal,1)%>
resulteert in de waarde 6.6

RND(): genereert een willekeurig getal tussen 0 en 1
RANDOMIZE: is nodig om telkens een nieuw getal te genereren.

ASP bewerkingen met Strings

Strings samenvoegen kan met een +-teken

<%woord1="maandag "%>
< %woord2="dinsdag"%>
< %=woord1+woord2%>
resulteert in maandag dinsdag

Functies met strings

LEN(string): aantal karakters
<%zin="dit is een aspfile"%>
< %=len(zin)%>
resulteert in 18

LEFT(string, aantal karakters): linkse karakters afhankelijk van het aantal
<%zin="dit is een aspfile"%>
< %=left(zin,3)%>
resulteert in dit

RIGHT(string, aantal karakters): karakters rechts afhankelijk van het aantal
<%zin="dit is een aspfile"%>
< %=right(zin,3)%>
resulteert in ile

MID(string,startpositie, aantal karakters): karakters afhankelijk van starttpositie en aantal
<%zin="dit is een aspfile"%>
< %=mid(zin,8,3)%>
resulteert in een

UCASE(string): zet om in hoofdletters
<%zin="dit is een aspfile"%>
< %=ucase(zin)%>
resulteert in DIT IS EEN ASPFILE

LCASE(string): zet om in kleine letters
<%zin="DIT IS EEN ASPFILE"%>
< %=lcase(zin)%>
resulteert in dit is een aspfile

ASC(karakter): geeft de de ASCII-waarde van het karakter als resultaat
<%=asc("A")%>
resulteert in 65

CHR(cijferwaarde): zet de cijferwaarde om in een karakter
<%=chr(65)%>
resulteert in A

CINT(string): converteert de string in een integer getal
<%waarde1="15"%>
< %waarde2="20"%>
< %=waarde1+waarde2%>
< %=cint(waarde1)+cint­(waarde2)%>
resulteert in achtereenvolgens 1520 en 35

CDBL(string): converteert de string in een getal van het type double
<%waarde1="15.5"%>
< %waarde2="20.7"%>
< %=waarde1+waarde2%>
< %=cdbl(waarde1)+cdbl­(waarde2)%>
resulteert in achtereenvolgens 15.520.7 en 36.2

INSTR(te doorzoeken string, zoekstring): resulteert in de starttpositie van waaraf de zoekstring voorkomt in de te doorzoeken string.
<%=instr("abcde","b")%> toont de waarde 2
< %=instr("abcde","f"%> toont de waarde 0

REPLACE(tekst, string1,string2): vervangt string1 door string2 in de tekst
<%=replace("123456789",­"23","ab")%> geeft als resultaat 1ab456789

ASP bewerkingen met Data

Volgende functies kunt u gebruiken:

CDATE(datumstring): converteert een string naar een datumtype
<%datum1="1/1/2001"%>
< %datum2="1/1/2002"%>
< %=cdate(datum2)-cdate­(datum1)%>
resulteert in 365

DAY(datumstring): dag uit een datum
<%datum="10/04/2002"%>
< %=day(datum)%>
resulteert in 10

MONTH(datumstring): maand uit een datum
<%datum="10/04/2002"%>
< %=month(datum)%>
resulteert in 12

YEAR(datumstring): dag uit een datum
<%datum="10/04/2002"%>
< %=year(datum)%>
resulteert in 2002

DATE(): toont de systeemdatum
<%=date()%>

ASP opdracht Select

De eenzijdige selectie

<%if voorwaarde then%>
.... opdrachten....
< %end if%>
bijvoorbeeld
< %datum="1/04/2002"%>
< %if month(datum)=04 then%>
april
< %end if%>

De tweezijdige selectie
<%if voorwaarde then%>
.... opdrachten....
< %else%>
.... opdrachten....
< %end if%>
bijvoorbeeld
<%getal=-3%>
< %if getal<0 then%>
Dit is een negatief getal
< %else%>
Dit is een positief getal
< %end if%>
De meerzijdige selectie
<%select case variabele%>
< %case waarde1: ..... %>
< %case waarde2: ..... %>
.....
< %end case%>
bijvoorbeeld
<%dag_van_de_week=2%>
< %select case dag_van_de_week%>
< %case 1: response.write­("maandag")%>
< %case 2: response.write­("dinsdag")%>
...
< %case 7: response.write­("zondag")%>
< %end select%>
ASP Iteratie

De iteratie maakt het mogelijk bepaalde opdrachten herhaaldelijk uit te voeren.
Met volgende instructies worden de getallen van 1 tot 10 gegenereerd.

For-next
< %for getal=1 to 10%>
< %=getal%>
< %next%>
Do while - loop
< %getal=1%>
< %do while getal<=10%>
< %=getal%>
< %getal=getal+1%>
< %loop%>
Do until - loop
< %getal=1%>
< %do until getal>10%>
< %=getal%>
< %getal=getal+1%>
< %loop%>

ASP formulieren

Basiscode:

< input type="text" name="variabele" size="aantal karakters breed" value="">
Tekstvak met meerdere regels

Radiobuttons

Basiscode:

< input type="radio" name="variabele" value="" checked>

Een uitgebreide cursus vindt u op: w3schools.com/asp/default.asp

Wat is ASP.NET?

ASP.NET is de opvolger van ASP en onderdeel van het .NET Framework van Microsoft. Op 16 januari 2002 heeft Microsoft versie 1.0 van het .NET Framework en ASP.NET beschikbaar gesteld. ASP.NET is niet zomaar een nieuwe versie van ASP. ASP.NET is radicaal anders in aanpak. Het maken van ASP.NET applicaties lijkt nu veel meer op het maken van bijvoorbeeld Visual Basic of Delphi applicaties. Dit heeft te maken met het feit dat ASP.NET onderdeel is van het .NET Framework, waarin alle soorten applicaties gebruik maken van dezelfde onderliggende infrastructuur en dus ongeveer op dezelfde wijze gemaakt kunnen worden.

Er is bij de ontwikkeling van ASP.NET veel aandacht besteed aan het vereenvoudigen van dingen die vaak gedaan worden. Zo is bijvoorbeeld het weergeven van gegevens uit een database kinderspel geworden, de meeste 'code' daarvoor heeft ook veel weg van HTML, waardoor het ook voor HTML-onwikkelaars betrekkelijk makkelijk te gebruiken is. Dit gaat niet ten koste van de mogelijkheden voor het programmeren.

U denkt misschien dat de eenvoud en kracht van ASP.NET ten koste gaat van snelheid, schaalbaarheid enz. Dat is echter niet het geval. Er zijn al vele websites die op basis van Beta 2 zeer goed werken (zie ook ASP.NET Links), veel beter dan daarvoor op ASP. Sommige van deze sites hebben zelfs gewerkt op Beta 1. Dat laat zien hoe goed ASP.NET toen al werkte. Nog niet officiële cijfers laten zien dat ASP.NET 3 tot 4 keer zo snel is als zijn voorganger, evenals concurrerende technologieën zoals Java Server Pages. Ook is ervoor gezorgd dat het geheel zeer crash-bestendig is, dat liet voorheen nog wel eens te wensen over.

Normaal gezien staat de ASP.NET-server op het Internet, terwijl de gebruiker thuis of op kantoor de pagina's bekijkt (de client).

Als je ASP.NET-pagina's maakt, kan je die alleen bekijken als ze eerst door een server verwerkt worden. Als je ze rechtstreeks als bestand opent vanaf je eigen harde schijf wordt de ASP.NET code niet uitgevoerd, en krijg je dus een heel ander resultaat.

Als ASP.NET-programmeur kan je je eigen pc als server gebruiken, maar tegelijk ook als client om de pagina's te bekijken.

Vereisten

Om ASP.NET te kunnen draaien als server heeft u twee dingen nodig:

1. Internet Information Server (IIS). Dit is de webserver die bij Windows hoort. Dat betekent dat u HTML-pagina's kan laten bekijken door anderen, via de browser.
2. Het .NET framework. Hiermee krijgt u ook ondersteuning voor ASP.NET-pagina's. Afhankelijk van wat uw provider aanbiedt, moet u versie 1.1 of versie 2.0 installeren.

Windows Vista (uitgezonderd de Home Basic-versie) en Windows 7 bevatten IIS.

IIS installeren op Windows Vista en Windows 7, 8

Volg deze procedure:

- Open het Control Panel vanuit het Start menu
- Dubbelklik Programma's
- Klik Windows onderdelen in- of uitschakelen
- Selecteer het keuzevakje voor Internet Information Services (IIS), en klik OK

Nadat u IIS hebt geïnstalleerd, installeer dan alle updates om de laatste bijgewerkte versie te hebben. Activeer daarvoor Windows Update.

Test vervolgens de IIS webserver:

- Kijk of er een nieuwe map genaamd Inetpub op uw harde schijf staat,
- Open deze map en ga naar de map wwwroot,
- Maak een nieuwe map, zoals MyWeb, onder wwwroot,
- Schrijf wat ASP code en sla het bestand op als test1.asp in de nieuwe map,
- Zorg dat uw webserver is gestart (see de opmerking hieronder),
- Open uw browser and tik http://localhost/MyWeb/test1.asp, om uw eerste webpagina te zien.

letop.pngIn het startmenu of de taakbalk staat een IIS symbool. Het programma heeft functies voor het starten en stoppen van de webserver, het activeren en de-activeren van ASP en vele andere.

Gratis ASP scripts

ASP scripts zijn er in alle soorten en maten gratis te vinden. Hier een overzicht van websites die ASP scripts verzamelen of aanbieden.

Wat zijn de voordelen?

ASP.NET maakt het mogelijk om in zeer korte tijd een goede website neer te zetten, zelfs als u weinig verstand hebt van programmeren. Veel zaken die met ASP expliciet geprogrammeerd moesten worden, kunnen nu met weinig oefening door HTML-ontwikkelaars gedaan worden, zodat de programmeur zich met de echt ingewikkelde dingen bezig kan houden.